Internet ako zdroj informacii

Internet je veµmi u¾itoèným zdrojom informácií. Ale iba vtedy, keï je nadácia písaná jednoduchým jazykom. Tento úèinok sa, bohu¾iaµ, dosahuje, keï èlánok úzko súvisí s otázkami IT. Je to preto, lebo pou¾íva veµa ¹pecifickej slovnej terminológie.

Ak ich zobrazíte na webovej karte, dá sa oèakáva», ¾e ich bude chápa» len skupina zákazníkov, ako s nimi ka¾dodenne komunikujú alebo majú smerové vzdelávanie. Nemusíte v¹ak poskytova» informácie len takýmto µuïom. Najmä v prípade, ¾e sa obsah pripája k dokumentácii pomoci, z ktorej sa ïaleko od toho, kto chce ktokoµvek nav¹tívi».

IT prekladyTak¾e pri vytváraní webových stránok stojí za to zaujíma» IT preklady. Vïaka nim je mo¾né preklada» typicky technický obsah do takej mo¾nosti, ¾e by bol presný a pre v¹etkých laikov. Ako je známe, osoba, ktorá hµadá pomoc na karte spojenom s technickým poradenstvom, nie je zvyèajne orientovaná na dizajn stránky alebo podobne v ¹pecifickej terminológii.

Technická dokumentáciaIT preklad stojí za to vedie», keï potrebujete zdieµa» mno¾stvo technických dokumentov v iných jazykoch. Ponúknutím softvéru ako dôkazu je dôle¾ité, aby sa jeho popis vz»ahoval na ka¾dého, kto mô¾e uµahèi» prácu alebo ju pou¾i» z urèitého mobilného zariadenia. V opaènom prípade leví podiel príjemcov jednoducho nevie o aplikácii, ak nechápe, èo robí. Ako mô¾ete poèu», väè¹ina pou¾ívateµov webov vyhµadáva reklamy v ich materinskom jazyku.Z toho dôvodu, èím väè¹í sortiment dokumentácie z hµadiska jazykového variantu, tým väè¹í príjem z predaja výrobkov. Nikto, preto¾e som niè nekupoval cez noc, a pred objednávkou, komunikuje s popisom, a to aj s dokumentáciou. Najmä v prípade, ¾e program musí spåòa» ¹pecifické po¾iadavky, dôkaz o pláne, na ktorom má by» in¹talovaný.