Inovaena pokladoa ma presti ny navod na obsluhu

Nová pokladnica je uvedená osobám, ktoré hovoria o súkromnom podnikaní a ich príjmy presahujú hodnoty objednané ministerstvom financií.

Pri vývoji dòa by sa mal vydáva» potvrdenie o v¹etkom, èo zákazník zakúpil, èo potom predstavuje základ pre s»a¾nos» pre kupujúceho a pre ¾enu, ktorá vykonáva podnikateµskú èinnos», je to dôvod na vzda» sa daòového úradu.

Aby ste to spôsobili, je potrebné vytlaèi» denné fi¹kálne denné výkazy a mesaèné fi¹kálne správy. Report Fiscal (èi u¾ denné alebo mesaèné je materiál, ktorý sa vyhlasuje pokladnice, èo informácie, ako je prevádzka a veµkosti dane len po urèitú dobu (deò alebo celý mesiac, ktoré majú stanovené daòové sadzby a daò z obratu vyrie¹i». Úèelom tohto opisu je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem, v ktorom sú uvedené rôzne sadzby zdanenia DPH.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Efektívne riešenie pre chudnutie bez toho, aby ste museli podliehať odsávaniu tuku

Kedy sa majú vytlaèi» správy pokladnice?

Ako sa stalo, existujú dva spôsoby fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Ako naznaèuje jedno meno, hlásenia z pokladnice sa premietajú denne a raz za mesiac za úèelom.

Denná fi¹kálna správa odzrkadµuje rie¹enie predaja v mo¾nostiach dòa, a to a¾ do 24:00. Je tie¾ mo¾né ju vytlaèi» neskôr, ale pred prvým predajom na ïal¹í deò. Musíte v¹ak ma» na pamäti, ¾e výpis po 24:00 bude ma» iný dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e sumu, za ktorú boli predané úèinky tohto konkrétneho dòa.

Daòový úrad vy¾aduje mesaèné daòové výkazy. Mesaèné fi¹kálne správy musia by» vyplnené v zadnej èasti mesiaca a¾ do polnoci pred prvým predajom v iný deò, ktorý zavádza nový mesiac. Mesaèná správa je skutoènos»ou umiestnenou na sumu, ktorá obsahuje v¹etky predtým vytlaèené denné prehµady. Takáto správa nám ukazuje výkaz ziskov v krátkom mesiaci. Mesaèná správa sa vydáva iba jedenkrát v máji.

Ak denná alebo mesaèná správa prebehne po polnoci, ale pred prvým predajom a v správe bude iný dátum, nie je niè nervózny, preto¾e nie je potrebné vysvetµova» moderné problémy.