Ikea slicer

Krájaè syra je gastronomické zariadenie, ktoré sa pou¾íva aj v re¹tauráciách a obchodoch s potravinami. V niektorých spoloènostiach akceptujú nákup zariadenia na rozrábanie syra a mrazeného mäsa. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e krájaè by mal ma» teflónovú èepeµ, aby sa zabránilo prilepeniu syra k no¾i.

Kde sa stretneme s krájateµom?Krájaèe pou¾ívané na gastronomické úèely, ako sú re¹taurácie, stravovacie zariadenia a zariadenia kolektívneho vý¾ivy, sú charakterizované veµmi vy¹¹ou úèinnos»ou ako zariadenia vlo¾ené do knihy v sklade, kde sú sporadicky spracovávané na rezanie men¹ieho mno¾stva tovaru. Prvým prvkom sú hypermarkety, kde sa syr rozre¾e nielen na ¾iados» zákazníka, ale predáva sa aj úplne rezaný samoobslu¾ný priestor.

Krájaèe syraZariadenie na krájanie syra by malo zabezpeèi» jednoduchos» a úèinnos» práce vïaka ostrým no¾om a umo¾ni» gravitaèné krájanie, poèas ktorého sa hotové plátky otáèajú v hlave daného miesta. Ak sa v produkte, ktorý je nakrájaný, zaobchádza s viazaním v pláne na ïal¹í predaj, mô¾eme nastavi» mno¾stvo potrebných ¹kvàn, ktoré bude dané miskou. Preto existuje mo¾nos», ktorú majú automatické zariadenia. Koniec výrobku mo¾no tie¾ pohodlne odstrihnú» tak, ¾e odoberiete tlakový kryt pripojený k zariadeniu v modernom dizajne. Rozsah nastavenia pre hrúbku plátkov je od 0 do 28 mm. Rozmery èepele sú zvyèajne 250 a¾ 300 mm. Obzvlá¹» dôle¾ité je zabezpeèi» pracovnú bezpeènos» pou¾ívateµa a zabráni» pre»a¾eniu zamestnanca, aby nedo¹lo k nadmernej únavnosti spôsobenej dlhou dobou prevádzky prístroja.Krájaèe syra do skupín sú vyrobené z hliníkových prvkov v kontakte s potravinami z eloxovaného hliníka a látka je vyrobená z lakovaného hliníka. Z tohto dôvodu sú men¹ie, ale stále poskytujú u¾ívateµovi stabilitu poèas práce.