Identifikacia hrozieb v stavebnictve

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisíc horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynov a kvapalín sú v mnohých prípadoch dokonale známe a zdokumentované. Preto je identifikácia hrozieb, ktoré súvisia s ich prítomnos»ou v priebehu práce, pomerne dostupná. Situácia sa zastaví s mno¾stvom trápnych síl pri pohybe, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. V mnohých prípadoch predstavujú zdanlivo ne¹kodné látky, ako napríklad múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument v prachu, vá¾ne nebezpeèenstvo výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávaèe sa pou¾ívajú na odstraòovanie usadeného prachu z parketových podláh, hladkých povrchov a kon¹trukcie zariadení a hál. Spomína si na to isté ako na udr¾iavanie hygieny v pracovnom prostredí a na rovnakú ochranu pracujúcich a strojov a zariadení pred nepriaznivými úèinkami prachu, v súèasnom riziku sekundárnych výbuchov. V¹etky spoloènosti, ktoré vyrábajú priemyselné in¹talácie, musia vykona» in¹taláciu v súlade s platnými normami, ktoré sú uvedené v smernici o in¹talácii.

Dôle¾itá úloha, ktorou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a existencia ¾ien pôsobiacich na mieste proti negatívnym úèinkom prachu.- ochrana strojov a zariadení pred poruchami v dôsledku ru¹enia prachu,- ochrana zariadení a ¾ien vykonávajúcich èinnosti proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa na procese vysávania zúèastòujú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos», ktorá potom spustí znièenie odpra¹ovacej jednotky, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny kvalifikované pre väè¹inu zariadení, ktoré sú vá¾ne ohrozené výbuchom.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako je uvedené vy¹¹ie, najdôle¾itej¹ími úlohami centrálneho systému vákuového èistenia je obmedzi» riziko sekundárneho výbuchu odstránením tzv zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje bezpeènos» rýchlych a protipo¾iarnych jednotiek, prièom nové umo¾òuje minimalizova» náklady spojené s prispôsobením procesnej in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Preto treba poznamena», ¾e pri úspechu horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.