Fresh air v anglietine

Zdravie a pohoda, ako aj výkonnos» èloveka závisí od voµného èasu a ¾ivotného prostredia v mnohých èasoch. Preto je dôle¾ité zabezpeèi», aby znaèka a hygiena vdychovaného vzduchu na pracovisku zodpovedali daným predpisom a normám. Rozvoj rôznych priemyselných odvetví prispieva k poslednému, k zvy¹ovaniu a po¾iadavkám, ktoré súvisia s ¾ivotným prostredím, dôverou a zdravím v oblasti práce. Tieto faktory vyzerajú ako skutoènos», ¾e potreba "prírodného ovzdu¹ia" u¾ v budúcnosti bude poprednou situáciou.

Aby sa zabezpeèilo dobré vetranie pracovísk, v poèiatoènom ¹tádiu výberu vhodného zariadenia by sa mali dokonèi» kompletné analýzy, výpoèty a návrhárske knihy s cieµom vykona» vhodný systém vetrania. Projektovanie systémov odsávania prachu pre navrhovanie systémov na odstraòovanie prachu pre veµké podniky. Najdôle¾itej¹ou etapou projektovej práce je posúdenie ¹pecifickej rýchlosti prúdenia vzduchu v oblasti, kde sú zneèis»ujúce látky umiestnené, takým spôsobom, aby sa zabezpeèilo správne za»a¾enie èastíc prachu alebo plynu pri zdroji zneèistenia. Najdôle¾itej¹ou vecou je zabezpeèi» dostatoènú dávku výmeny vzduchu doma v súlade s hygienickými po¾iadavkami. Ïal¹ím veµkým problémom medzi mnohými dizajnérmi je urèite rýchlos» prúdenia v potrubia takým spôsobom, ¾e neprijímam spojenie neèistôt vo ventilaèných kanáloch a na druhej strane minimalizáciu hluku a odporu prietoku. Èo je kolosálny vplyv na podmienky existujúce v domácnosti poèas prevádzky systému. Správne zvolené komponenty systému bez nadmerného rozmeru mô¾u ïalej zni¾ova» prevádzkové náklady. V¹etky in¹titúcie a filtraèné a ventilaèné ¹týly sa realizujú podµa presne definovaných mno¾stiev, od teoretických základov a hygienických po¾iadaviek a¾ po odborné skúsenosti. Ka¾dá úloha od spotrebiteµa by sa mala zaobchádza» & nbsp; individuálne. Spoloènosti vyvíjajú a poskytujú niekoµko konceptov pre mo¾nos» odstraòovania prachu z pracovných staníc, od ekonomických po ekologické.