Dobry a lacny priemyselny vysavae

Priemysel a továrne vyrábajúce iné výrobky vo veµkom meradle sa riadia svojimi právami a potrebujú úplne iné rie¹enia ako tie, ktoré by sme pou¾ili v krátkom rozsahu, pre prípad v byte rodinného domu. Vo výrobných halách existuje spoloèná èinnos» ako dôkaz ¹írenia rôznych kvapalín alebo olejov priamo na zem alebo na stenu.

Veµmi neefektívnym rie¹ením by potom bolo zavola» upratovaciu posádku, aby si zo steny vytrhla naozaj zdravé a »a¾ké neèistoty pomocou handier a ¹pongií. V takýchto núdzových situáciách odporúèame ¹peciálne priemyselné vysávaèe na prípravu obrazu a tekutiny. Rýchlo, efektívne, bez zanechania stôp a navy¹e priamo ku konkrétnemu kontajneru, ktorý je ochotný vyprázdni».

Vysávaèe Atex alebo centrálne priemyselné vysávaèe mô¾u by» pou¾ité súèasne na èistenie iného odpadu z podlahy, pre skutoèný výkon. Sú ponechané na èistenie väè¹ieho mno¾stva odpadu z umelých telies, dreva alebo kovu, alebo v¹etko, èo je »a¾ké zbiera» pomocou kefy a odmerky, a pre ktoré je obyèajný vysávaè jednoducho neupravený. Centrálne vysávaèe majú väè¹í obsah, vy¹¹iu odolnos» voèi nasávaniu, úplne odli¹né nádoby na nároènú prípravu odpadu. Takéto vysávaèe v¹ak mô¾u by» hlavne vysávané vo väè¹om meradle a raz vyèistené. Je to zlé zlep¹enie pre upratovaciu posádku, ktorá má aj veµa pracovných miest bez núdzových situácií.

Priemyselné vysávaèe sú urèené hlavne pre daný druh odpadu, ale nestaèí na èistenie napríklad koberca v jedálni zamestnanca. Budú sa pou¾íva» len vo výrobných halách, kde poèas výrobného procesu spadlo veµa iných druhov odpadu na podlahu, alebo do skladov, kde sa na výsledok ne¹»astnej havárie vylieèilo mno¾stvo surovín. Na¹»astie dnes existuje priemysel celkom automatizovane a prispôsobený tak, aby zachránil fyzickú silu zamestnancov, a ¾e aspoò jedna stránka, ktorá ich èíta, by mohla by» vyrobená vysokovýkonnými strojmi, ako sú priemyselné vysávaèe.