Depresia bez lieeby

®i» so ¾enou, ktorá je v depresii, bohu¾iaµ, nie je µahké. Osoba, ktorá plánuje depresiu, sa s»a¾uje na akúkoµvek chorobu a nenávis» k jedlu. Nepova¾uje silu, nezaujíma svoje die»a, stále sa s»a¾uje, z jej rozhovoru je nedostatok sebavedomia a nízke sebavedomie. To v¹etko spôsobuje, ¾e dnes, bohu¾iaµ, µudia, ktorí sú v blízkosti osoby trpiacej depresiou, jej odporuèia, aké µahké je pomôc».

Lieèba depresie sa zvyèajne vykonáva behaviorálnou, kognitívnou, gestaltovou alebo psychodynamickou terapiou. Typ terapie chce od kognitívneho postoja klienta a od ¹tádia ochorenia. V¹etko bude posúdené krakowským psychiatrom, ktorý predpisuje lieky, a psychológa, ktorý má záujem hovori» s pacientom.Lieèba je v¹ak obvykle potrebná nielen depresívnou osobou, ale aj jej celou rodinou. Zvyèajne teenagerova depresia vyvstáva z toho, èo sa deje vo v¹etkej rodine. Skôr ako sa to stane, je potrebné sa obráti» na lekára, ktorý posúdi alebo je depresívny. Je isté, ¾e táto choroba nás neovplyvòuje a my zostávame iba momentálne depresívne. Nenároèné podávanie antidepresív sa preto neodporúèa.Èo sú ostatní depresia z obyèajnej chandry? Chandra je zní¾ená nálada, ktorá je hádzaná pod vplyvom podnetov. Ak oèakávame dlhý smutný a nieèo sa stane, èo zlep¹uje na¹u náladu, potom sme nemali viac depresie. Depresívne depresívne, ¾e ¾iadna typická èasopisu nepomáha, ani zábavné videá alebo vz»ahy s príbuznými. Úlohy v depresii sú µahostajné voèi emocionálne nabitým faktorom, èo znamená, ¾e pre depresívneho èloveka je »a¾ké rozveseli» sa, ale aj ju smutne. Osoba, ktorá trpí depresiou na zaèiatku, prestáva robi» to, èo jej spôsobilo. Potom sa zaène vyhýba» kontaktu so zamestnancami, preto¾e vidí, ¾e nezodpovedá obmedzeniam, nie je v byte, aby zaèal rozhovor so svojimi rovesníkmi. Potom zaène vypadáva» zo sociálnych rolí - prestáva by» dobrým otcom, prestáva stara» o die»a. Dcéra prestáva závisie» od jej rodièov. Toto by malo by» pova¾ované za jednoduché.