Daoovej pokladnice

Pre ka¾dého podnikateµa skôr alebo neskôr príde èas, v ktorom bude musie» vybavi» daòovú sumu na individuálny názov. V súèasnosti to v¹ak zostáva, je pripravený na cieµ okam¾ite?Teraz nie, musíte najprv nain¹talova». In¹talácia finanènej in¹titúcie nie je taká dôle¾itá, myslím si, ¾e v¹etci ju budú môc» po preèítaní tohto textu zvládnu».

Catch Me  Patch Me

Na èo by mal naozaj zaèa»?Základným krokom je nepochybne nákup termálnej pokladnice. Bolo by dobré, keby sme to spôsobili asi o 3-5 tý¾dòov skôr, a to nám umo¾ní presne sa zoznámi» so súèasnými zariadeniami a ich ponukou. Èas, ktorý venujeme ¹koleniu s vý¹kou sumy v nefi¹kálnom systéme, nám pomô¾e veµmi neskôr postavi» a u¹etri» veµa nervov, nehovoriac o nervy na¹ich klientov.Ak u¾ poznáte svoju pokladòu, mali by ste to oznámi» príslu¹nému daòovému úradu jeden deò pred plánovanou fi¹kalizáciou pokladnice.V¹imnite si, ¾e je silné, tak písa» ruène.Po vytvorení takéhoto vyhlásenia by mal by» spustený fi¹kálny modul. Je dôle¾ité, aby sme to urobili predtým, ale s touto funkciou nemô¾eme by» neskoro.Táto pomoc poskytuje autorizovaná pokladòa. Poèas vykonávania slu¾by servisný technik takisto vyplní servisnú kni¾ku, navy¹e pokladnica je zapeèatená oloveným uzáverom so servisným technikom.Po zaèatí fiskálneho modulu sa musí do 7 dní doplni» ïal¹í doklad a predlo¾i» ho individuálnemu daòovému úradu. Je to posledný text "Notifikácia daòového poplatníka o prostredí registra pokladnice". Takýto doklad je poskytovaný servisným technikom poèas bezplatnej fiskalizácie. Na tlaèi zadávame v¹etky údaje o známej spoloènosti o pokladnici - jej sériové èíslo, jedineèné, uvádzame miesto in¹talácie a dátum fi¹kalizácie a úèel.Stojí za to, ¾e zodpovednos» za predlo¾enie takéhoto dokumentu je ulo¾ená daòovníkovi. Odporúèame a uchovávame získané kópie dokumentu.Po "vyúètovaní" pokladnice vydá daòový úrad tretie èíslo - registraèné èíslo. Èíslo, ktoré sa na menu pou¾íva trvalým spôsobom, napríklad s vodotesnou znaèkou. Okrem toho je do významnej oblasti zapísaná do servisnej kni¾ky. Takéto èíslo je v¾dy v èase podania daòových dokladov o zdanení, niekedy ho mô¾ete získa» viacej s listom.Va¹a kniha, doplnená webovou stránkou, je mimoriadne dôle¾itá. Je povinnos»ou ka¾dého obèana dodr¾iava» ho v oblasti pou¾ívania pokladnice.