Centralny vysavae zeleny top

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávaèa je prirodzená nielen vo v¹etkých èasoch výstavby, ale aj v prípade druhotného zabudovania do u¾ pou¾ívaných blokov alebo renovácie. Centrálne vysávaèe pracujú dobre nielen v palácoch a na miestach, ale najmä v priemyselných priestoroch. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vzduchu v bytoch a vysoká èistiaca sila a µahký spôsob ¾ivota poskytujú rados» z dlhodobého pou¾ívania centrálneho systému vysávania. Systém centrálneho vysávania sa skladá z ïal¹ích prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - je obyèajne in¹talovaná v samostatných in¾inierskych priestoroch, ako sú podkrovie, pivnica, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavujú v¹etky dôle¾ité neèistoty, a tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý sa nemení bez ohµadu na mno¾stvo prachu v zostave.Výstupná zásuvkaVzduchová klapka umo¾òuje odvádzanie bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, roztoèe a èiastoèky veµkosti 1/10000 mm, sú vyhodené z budovy, èím sa eliminuje nepríjemný zápach vzduchu, èo je v na¹ich starých problémoch so starými prenosnými vysávaèmi.In¹talácia sania & nbsp;Sacie potrubia v kon¹trukcii PVC rúr sú organizované pod omietkou, v ¹trbinách stien, v podlahách postavených objektov alebo na omietke. Umo¾òujú pripoji» sacie otvory do centrálnej èasti. V existujúcich budovách sa v tejto budove mô¾u pou¾i» medzery medzi stenami a in¹talaènými kanálmi.Sacie zásuvky & nbsp;Sú umiestnené v administratívnej budove takým spôsobom, aby umo¾nili sanie sacou hadicou (7-12 metrov dlhou dosiahnu» aj v najodµahlej¹ích rohoch miestností. Najvhodnej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie hrdlá umiestnené v centrálnych úrovniach, napríklad v chodbe alebo na chodbe. Poèet sacích hrdiel odporúèaných distribútormi centrálnych vákuových èistiacich systémov je 1 a¾ 3 zásuvky na plochu pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.