Carpenterova dieloa

Profesia tesára je skvelá u¾ tisíce rokov. Staèí poveda», ¾e túto zruènos» prebudil biblický Je¾i¹ Kristus spolu s jednoduchým otcom Józefom. Umenie spracovania a vytvárania zdanlivo stratilo okamih v dôle¾itosti spolu s nárastom spôsobu a výskytom iných typov dokumentov a orgánov, a dokonca aj dnes tesárske firmy si nemajú s»a¾nos» na po¹kodenie objednávok.

Ako sa dnes ukazuje, tesárske firmy sú èasto veµmi efektívne a moderne organizované podniky, ktoré hrajú najnov¹ie technologické rie¹enia v na¹ej práci bez toho, aby boli zanechané v modernom kµúèi za ostatnými priemyselnými èas»ami.

Pravidlom je, aby práca je, samozrejme, v¹etky druhy drevoobrábacích strojov, tak: píly, hoblík, zahus»ovanie, frézky, sústruhy, ako aj vybavenie, o nieèo men¹ie rozmery, nie menej potrebné, ako je napríklad vàtaèky a skrutkovaèe, flekownice, rovnakých svoriek ,

Nie menej dôle¾ité sú rôzne zariadenia pou¾ívané v stolárstve a nie sú urèené priamo na spracovanie materiálu. Priemyselné trimmery sa k nim dostanú. Zariadenia tohto rezu sa pou¾ívajú na odstraòovanie odpadu v smere výroby - triesok, prachu a iných èastíc. Vïaka tomu je tesársky sektor prakticky bezúdr¾bový spôsob èistenia od posledného typu odpadu a odlo¾ený do skladovacieho bytu, ktorý sa nachádza hlavne mimo hlavnej budovy závodu.

Zaujímavé je, ¾e èipy a èastice nemusia prichádza» do odpadu - sú stále odporúèané na spaµovanie a fúkanie v továròach. Existuje aj ïal¹ia metóda riadenia hrub¹ích ¹tiepok - predávajúcich ich ako základ pre klietky ¹kreèkov a iné zvieratá.