Biologicke eistenie

Magnetické filtre sú pomerne nová veda smerom k èisteniu kvapalín z èastíc. A sú ¹tandardným rie¹ením v oblasti úspechu olejov a chladiacich kvapalín. Magnetická filtrácia je predov¹etkým ekonomická, úèinná a ekologická.

Magnetické filtre sú rozhodne urèené na zabezpeèenie priemyselných zariadení ústredného vykurovania, ako aj teplej vody. Súèasne sú venované ochrane chladiacich a vykurovacích zariadení, ako aj v¹etkých druhov zariadení, ktoré sú uvedené v diskutovaných in¹taláciách. Magnetické filtre chránia pred pevnými èasticami. Magnetické filtre hµadajú centrálne opatrenia, aby sa zabránilo po¹kodeniu in¹talácie a in¹talovaných zariadení. Tie¾ trpia zvý¹ením úèinnosti in¹talovaných magnetizérov. Okrem toho poskytujú príle¾itos» na zní¾enie nákladov na prevádzku alebo údr¾bu zariadenia a zní¾enie odolnosti prietoku vody alebo kvapaliny v zariadení.Magnetický filter má mnoho výhod a navy¹e mno¾stvo aplikácií. Z magnetického filtra sa mo¾no stretnú» s kon¹trukciou zásobovanie vodou (vodovodov, uzavreté kon¹trukcie, s dátovým zariadením zásobovaných vodou pri pou¾ití (napr. Práèka, v kon¹trukcii cirkulaèného èerpadla.Výber správneho magnetického filtra by sa mal zamera» predov¹etkým na parametre procesu. Ide najmä o povahu, typ procesnej kvapaliny, mno¾stvo a silu kontaminantov a úèinnos», ktorú chceme urobi», a oèakávanú úèinnos» filtrácie.Pri magnetickej filtrácii nie sú pou¾ité ¾iadne materiály. Pracovné prvky filtra sa mô¾u èisti» a tie¾ magnetické filtre majú nízky odpor proti prietoku. Niektoré magnetické filtre majú schopnos» zachyti» èastice s vý¹kou men¹ou ako 1 mikrón. Neèistoty z filtra sa uskutoèòujú v polosuchej èasti, a preto strata kvapaliny je oveµa ni¾¹ia. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje investièné náklady. Celkové náklady na magnetický filter sú neuveriteµne vy¹¹ie ako v prípade úspechu ¹tandardných membránových filtrov. V skutoènosti existuje dobrá chyba magnetických filtrov, ktorá je najrýchlej¹ie eliminovaná vïaka veµkej minimalizácii prevádzkových nákladov.