Bicykle doprava pks

Cesta na vozidlo je ¹pecifickým dopravným prostriedkom, ktorý napriek v¹etkému chce veµa ¹portu a spáli veµa kalórií, a preto potrebujete správnu diétu na bicykli. Je to rovnaký dokonalý spôsob pre ¾eny, ktoré chcú strati» zbytoèné kilogramy. Av¹ak µudia, ktorí chcú ma» bicykel iba ako dopravný prostriedok alebo hobby, by mali venova» zvlá¹tnu pozornos» menu, tak¾e výlety na bicykli ich nevyèerpávajú príli¹. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré pravidlá, ktoré by mali nasledova» µudia, ktorí cestujú na dlhé vzdialenosti na bicykli. Tu je cyklistická strava pre zaèiatoèníkov na bicykli:

Raòajky.Nie je bez racionálneho dôvodu, ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom poèas dòa. Príli¹ zaobchádza s úlohou, aby nám zabezpeèila aktivitu poèas zvy¹ku dòa a zvy¹né jedlá dopåòajú túto energiu. Priaznivý prístup bude zahàòa» okrem iného müsli s prídavkom banánov a hrozienok alebo nudlej polievky s mliekom (al dente.Desiatu.Ak chcete jazdi» na bicykli, je skutoène dobré ma» dobré obèerstvenie, ktoré nám poskytne silu a uspokojí náhly hlad. Jeho dôle¾itým prvkom by mali by» jednoduché uhµohydráty, preto sa hovorí, ¾e jes» zrelé banány alebo sendvièe s d¾emom a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, zaujímavým liekom budú paradajky a paprika.Veèera.Po tvrdej jazde mô¾eme ma» silný hlad. Aj keï by ste ju nemali preháòa» s jedlom hneï po fyzickej námahe. U¾ po príchode z motocyklu pozornos» je dostatok pomaranèového d¾úsu alebo zrna bar (ako dôkaz Corna. Sedíme na plnej veèeri a neskôr po tom, èo sme odpoèívali po úsilí.Hydratácia.¥udia nesmú zabudnú» na optimálnu hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ou vecou je pi» správne mno¾stvo tekutín predtým, ako sa vydáte na bicykel. Najlep¹ím prístupom bude voda, mo¾no aj adekvátne energetické nápoje pre ¹portovcov. Stále potrebujete vedie», ¾e zamestnanec potrebuje asi 2 litre vody denne (zále¾í samozrejme na tvári a telesnej hmotnosti a úèinky prípadnej dehydratácie, a to najmä vo fyzických podmienkach, okam¾ite zní¾i ná¹ výkon, cítime hrubé a energiu zbavené.

Cyklistická strava obsahujúca programy, ktoré prezentujem, samozrejme nie je náhradou za be¾né jedlá, práve naopak. Av¹ak, nemusíte prejeda»! A pre ¾eny, ktoré majú záujem vybra» si najvhodnej¹iu bicyklovú stravu, odporúèame stretnutie s dietetikom, ktorý si pri takomto prístupe vyberie typy jedál, ktoré by som chcel starému èlovekovi najlep¹ie pre nás, nie pre priemerného èloveka.