Bezpeenostne predpisy pre pred kolakov

HerparenHerparen - Starajte sa o svoje peèeò a vychutnajte si svoje zdravie!

Existujú zóny vo výrobných závodoch, ktoré sú niekoµko alebo veµa vystavených po¾iaru. To platí ústredným spôsobom pre typ vyrobených látok alebo iné faktory, ktoré mô¾u priamo alebo nepriamo spôsobi» výbuch po¾iaru. V systéme s prúdom v mieste zabezpeèenia úradu práce, kedy aj µudia by mali pou¾íva» systém zabezpeèenia výbuchu, teda systémy protipo¾iarnej bezpeènosti.

Zodpovednosti vlastníka továrnePredov¹etkým je dôle¾ité ma» na pamäti, ¾e zamestnávateµ je dnes povinný premý¹µa» nad bezpeènos»ou zamestnanca a povinnos»ou dodr¾iava» normy a pravidlá dôvery a pracovnej hygieny. Celý systém proti výbuchu je nápojom z najdôle¾itej¹ích prvkov otázky o bezpeènosti domova a µudí. Dajú sa mu da» tri prvky, ktoré sa v súvislosti s ka¾dým iným mô¾u sta», ¾e potenciálny oheò sa uká¾e by» zabitý na samom zaèiatku alebo jeho výsledky budú výrazne minimalizované. Pri vykonávaní hodnotenia rizika mô¾e existova» riziko výbuchu na danom pracovnom úrade. Potom je zamestnávateµ zodpovedný za vyhotovenie dokumentu, ktorý sa nazýva dokument na ochranu proti výbuchu. Pri vytváraní tohto dokumentu oznaète v¹etky zóny a priestory vystavené po¾iaru a v¹etky faktory, ktoré tento po¾iar mô¾e spôsobi».

Systém ochrany proti výbuchuPri poskytovaní metódy ochrany proti výbuchu treba spomenú», ¾e v prvom ¹tádiu existuje takzvané potlaèenie výbuchu. Ako názov mô¾e naznaèova», v poslednom èase ohniska po¾iaru je hlavným predpokladom zvládnu» ho v èo najvy¹¹ej mo¾nej chvíli. Zvyèajne sa spolieha na obmedzenie strelného plameòa v miske. Druhým obdobím je pomôc» explózii, ktorá spoèíva v zavedení stavu tlaku v urèitom zariadení do normálneho stavu. V tomto okamihu je oddelenie výbuchu od toho, èo rozhodne závisí od vyrovnávania svojich výrobkov. Kombinácia týchto troch fáz mô¾e vá¾ne vplyv na zní¾enie úèinkov plameòov a ich dobré spojenie, zatiaµ èo striktné dodr¾iavanie bezpeènostných pravidiel mô¾e úplne minimalizova» ponuku sta».Struène povedané, po¾iar mô¾e spôsobi» nielen materiálne ¹kody. Preto musíme samozrejme pamäta» na zdravie na¹ich zamestnancov a ich bezpeènos». Ako hovorí príslovie, v¾dy je lep¹ie kona» na zaèiatku ako bojova» proti zmenám, ktoré sa èasto stávajú nezvratnými.