Bezpeenos na cestach

Rasteme v roèných obdobiach, kedy nás èakajú rôzne riziká prakticky pri ka¾dom kroku. Èasto by bolo pre mòa postaèujúce, aby tlak plynu prekroèil akceptovateµnú hodnotu. To viedlo k výbuchu kotla, ktorý na¹»astie spôsobil len nákladné opravy. Som si vedomý, ¾e súèasný postup mo¾no µahko strati», aj keï si to väè¹ina µudí neuvedomuje.

Na¹»astie, v nových èasoch existuje nieèo ako klapky alebo poistné ventily. Existuje druh ventilu, ktorý sa predpokladá automaticky, keï tlak plynu alebo pary prekroèí prijateµné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takých stavebných momentov, ako sú nádr¾e, potrubia a podobne. To bolo prvýkrát pou¾ité v ïal¹ej èasti sedemnásteho storoèia v extrémne jednoduché zariadenie, ktoré bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme pozorne na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, v¹imneme si, ¾e je len krehká doska, ktorá je po¹kodená, keï plyn prechádza cez tlakový limit.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol vypitý nápoj z ventilov. Èasto to bolo nevedomky úètované zákazníkom zariadenia. Preto sa veµmi pou¾ívajú dva základné ventily, najèastej¹ie pou¾ívané na ostatných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily sa be¾ne pou¾ívali v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý prevládal v procese jazdy vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, výsledkom ktorého mô¾e by» aj smr» v¹etkých cestujúcich.Mám mo¾nos», ¾e som záujem èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si tento výrobok preèítal, si asi teraz uvedomuje obzvlá¹» dôle¾itú úlohu, ktorú tieto mechanizmy zohrávajú v modernom svete a priemysle.