Bezpeenos logistickych systemov

Mnoho µudí sa pýta: pre èo je µahké dôverova» a pre èo je to? Odpoveï mo¾no nájs» v nasledujúcom èlánku.

Ventilová alternatívaBezpeènostné dosky sú zameniteµné oznaèované ako bezpeènostné hlavy. Adaptované na konzumáciu v zmysle poskytovania rôznych systémov a technologických zariadení proti nadmernému nárastu alebo poklesu tlaku. Sú viditeµné v symbolických cenách, urèite ni¾¹ie ako ventily, tak¾e pre nich znamenajú správnu alternatívu. Kombinácia bezpeènostných ventilov a bezpeènostných dosiek zaèína v mnohých ohµadoch, èo znamená dvojitú ochranu.Veµmi èasto sa ako ochranný prostriedok umiestòuje bezpeènostná doska priamo pod poistný ventil. Vïaka tejto mo¾nosti je ventil chránený pred ne¾iaducimi úèinkami poèasia a iných neèistôt. Nevy¾aduje sa vykonanie testov UDT v kachle. Ventily musia pou¾íva» tento typ testu ka¾dý rok.

Iné typyV nových zariadeniach je mo¾né pou¾íva» rôzne typy bezpeènostných diskov. Najèastej¹ie sa spájajú najjednoduch¹ie platne s rezmi, ktoré roztrhnu mincu nadmerného tlaku v zariadeniach alebo strojoch. Dosky mô¾u by» pou¾ité v zariadeniach, ktoré pracujú pri veµmi ¹irokom tlaku. Mô¾u ¾i» napríklad uzatváracie ventily, únikové systémy, pneumatické systémy, hydraulické systémy atï.

prihlá¹kaRoztrhávacie kotúèe sa pou¾ívajú v potravinárskom, farmaceutickom a automobilovom priemysle, kde existuje reálne riziko poruchy spôsobené nekontrolovaným a nepredvídateµným zvý¹ením tlaku v zariadeniach, systémoch alebo strojoch.