Bezpeene zariadenie so zalo nymi kontrolami

Vá¾ne zlyhania v sektore predstavujú pre zamestnancov, majetok alebo ¾ivotné prostredie veµké nebezpeèenstvo. Po¹kodený stroj mô¾e spôsobi» veµmi cenné ¹kody, prestoje v umení alebo »a¾ké nehody. Z bezpeènostných dôvodov musia by» strojové zariadenia certifikované poèas akejkoµvek prevádzky vy¾adujúcej pou¾itie akéhokoµvek ¹pecializovaného zariadenia.

Získanie príslu¹ného certifikátu zaruèuje, ¾e daná in¹titúcia je èo najbezpeènej¹ia. Vhodné riadenie stroja je pripravené na vytvorenie dokumentu potvrdzujúceho jeho spoµahlivos». Certifikované zariadenie dáva µuïom signál, ¾e z pohµadu strojov so správnym certifikátom neexistuje ¾iadne nebezpeèenstvo (ak sa pou¾íva spolu s radou a riadom. Certifikáciu strojov by mali vykonáva» odborné a autorizované pracoviská. Získanie osvedèenia o bezpeènosti stroja znamená, ¾e jeho vlastník alebo výrobca zní¾i zodpovednos» v dôsledku zdokumentovaných bezpeènostných noriem, menej skrytých chýb a obratov v záruènej dobe, ni¾¹ieho rizika nehôd, ktoré by mohli vies» k nehode a väè¹ej konkurencieschopnosti (dokument je mimoriadne u¾itoèným obchodným argumentom. Certifikácia strojov v¹ak zachováva najvy¹¹ie ¹tandardy. Poèas tohto procesu sa zva¾ujú dôkladné normy. Certifikaèná organizácia nemô¾e povoli» nedbanlivos» alebo nedostatky. Certifikácia strojov je proces, ktorého realizácia spoèíva v overení bezpeènosti pou¾ívania stroja, hµadaní mo¾ných závad alebo stanovovaní noriem pre bezpeèné pou¾ívanie. Po ukonèení procesu certifikácie sa vydáva podklad potvrdzujúci kvalitu certifikovaného stroja. Stroj s certifikátom poskytuje záruku, ¾e poèas jeho pou¾ívania nedôjde k nepredvídaným udalostiam, ktoré majú veµa negatívnych produktov pre ka¾dého a pre ¾ivotné prostredie. Certifikácia strojov je urèite veµmi jednoduchá investícia, ktorá sa s èasom vzdá pomsty.