Alat laboratorny mikroskop dan fungsinya

Laboratórne mikroskopy (tie¾ známe ako optické mikroskopy sú mikroskopický nástroj, ktorý vyu¾íva svetlo pou¾ívané optickým systémom na vytvorenie zväè¹eného obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy vznikajú hlavne výberom optických ¹o¹oviek, od niekoµkých a¾ po tucet.

Kde sa pou¾ívajú mikroskopy?Moderné laboratórne mikroskopy sa pou¾ívajú v mnohých predmetoch vedy na výskum mnohých malých predmetov. Profesionálne mikroskopy sa hrajú v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických a dermatologických testoch, v klinických laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V biológii sa okrem iného pou¾ívajú laboratórne mikroskopy. v mikrobiálnych ¹túdiách a kontrole morfológie buniek a tkanív. Vedecké disciplíny, ktoré platia za tieto ¹túdie, sú mikrobiológia, histológia a cytológia. V oblasti chémie a fyziky sa v¹ak mikroskopy pou¾ívajú aj v kry¹talografii alebo metalografii. Geológovia ich vyu¾ívajú na analýzu stavby hornín.

Priblí¾enie obrázkaTradièné laboratórne mikroskopy vyu¾ívajúce prirodzené alebo umelé svetlo v optickom spojení (niekedy sú niekedy vymenené za svetelné mikroskopy, sú a hrajú sa vo vzdelávaní ako pomocný vzdelávací nástroj pri výuèbe exaktných vied. Testovaný objekt je viditeµný okulárom alebo na obrazovke monitora vïaka pou¾itiu projekèného adaptéra. Maximálny fyzický limit zväè¹enia obrazu v optických mikroskopoch je daný uhlovým rozlí¹ením ¹o¹ovky, ktorá je spojená s vlnovou då¾kou svetla, so zmenou jasnosti obrazu zodpovedajúcej presnosti ¹o¹ovky. Prvé laboratórne mikroskopy umo¾nili desa»násobné zväè¹enie, ale moderné optické mikroskopy sa dajú zväè¹i» tisíckrát.