Aktivna pokladnica

Na základe vyhlá¹ky ministra financií z 4. novembra 2014 o registraèných pokladniach, dilema, ktorou èelia niektorí poskytovatelia slu¾ieb, èi je lep¹ou voµbou pre ich implementáciu fi¹kálna pokladòa alebo fi¹kálna tlaèiareò. Doteraz mnohí daòoví poplatníci, ktorí uskutoènili ekonomickú kampaò pre jednotlivcov, odstúpili od svojej súèasnej povinnosti.

RepaHeel

Dôvodom bolo auto mechaniky, lekári, právnici, kaderníkov, kozmetièky, Vulkanizátory a osôb poskytujúcich stravovacie slu¾by. Prah, ktorá odstraòuje povinnos» zaznamenávania elektronickej obchodovanie je stále 20 000. Podµa ministra, bude nové nariadenie zní¾i» skrýva skutoènú veµkos» obratu, a ten jediný zní¾i» ¹edú zónu.Pokladnica sa lí¹i od tlaèiarne tým, ¾e toto èíslo je úplne nezávislý nástroj, ktorý je obsluhovaný iba predávajúcim a je urèený na vykonávanie akéhokoµvek druhu obchodnej alebo servisnej èinnosti. Jeho základòa (PLU sa dostane dovnútra. Tento nástroj je urèený pre poskytovateµov slu¾ieb a krátke a stredné obchody. Mô¾e hra» vo v¹etkých komerèných budovách a tam je systémový pokladník, ktorý pracuje viac èi menej, je knihou predajného systému. Výhodou pokladníc sú nízke nákupné náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosný. Nevýhody v¹ak zahàòajú nedostatok prístupu k úrovni skladovania priamo z misky, nedostatok mo¾nosti vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nemô¾e by» pou¾itá samostatne, chce by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak to plánujete, premý¹µajme o tom. Podporuje ho poèítaèový program, ktorý ho vedie pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú urèené predov¹etkým pre celé maloobchodné re»azce s rozsiahlou databázou komodít (dokonca aj desiatky tisíc produktov. Ïal¹ou nevýhodou týchto registraèných nástrojov je mo¾nos» vystavi» faktúry s DPH a iný pohµad do tvaru skladu, zatiaµ èo výhodami sú vynikajúce nákupné náklady a po¾adovaná poèítaèová práca.