Ake technologicke rie enia pova ujete za naju itoenej ie v spoloenosti

Pri zaèatí výstavby domu stojí za zvá¾enie in¹talácie nového vákuového systému. Centrálne vysávaèe sú plán, ktorý nahrádza tradièné vysávaèe. Zvy¹uje sa vïaka centrálnej, ktorá je najdôle¾itej¹ou súèas»ou in¹talácie. V stredovej hlave sa vyberie motor a nádoba na prach. Èlovek vyvíja tlak.

Táto stránka s plánmi existuje natrvalo v byte, ktorý chce ma» vonkaj¹iu stenu, lebo vzduch bude vychovaný vonku. Slu¾ba takej in¹titúcie nie je nebezpeèná a »a¾ká. Centrálne vysávaèe majú tie¾ sacie zásuvky a sacie potrubia skryté v stenách budovy alebo v krajinách, stropoch. Rúry sú pripravené s plechovkami, do ktorých sú umiestnené sacie zásuvky. Sacie zásuvky dodávajú vysávaè. Takéto hniezda by sa mali distribuova» po celom dome. Vysávanie sa vykonáva pomocou hadice, ktorá je a¾ do 3 kg. má priemernú då¾ku 10 metrov a je pripojený k jednej zásuvke. Centrálne vysávaèe sú dôle¾itej¹ie ako staré, ale existuje mnoho výhod. Po prvé, sú vhodnej¹ie pre zamestnancov, preto¾e neèistý vzduch je vyhodený von. Nezazývajte hluk vysávaèa, preto¾e to robí toµko z vysávaných miestností. Zvyèajne sa pripravuje v gará¾ach, prístavbách, pivniciach alebo podkroví. Najnov¹í µudia majú hladinu hluku 68 decibelov. Navy¹e sa prach a »a¾ké zápachy nepohybujú vo vzduchu. To znamená, ¾e je pre alergikov pozitívny, preto¾e v domácnosti nemá peµ. Hadica, s ktorou sme vákuum, je silne µah¹ia ako typický vysávaè. Centrálne vysávaèe sú veµmi silné, preto¾e odsávanie je trvanlivé, ale neoslabuje ani vtedy, ak ide o celý kontajner. Kontajner, v ktorom sa zberajú odpadky, sa vyprázdòuje v priemere 4 - 5 krát za rok. Hra vrátane dôle¾itých vysávaèov je veµmi útulná a estetická. Takýto vysávací systém znamená veµkú výhodu pri èistení miestností.