Administraciu a asimilaciu vedomosti

Medzinárodná spolupráca medzi rôznymi podnikateµskými sektormi si vy¾aduje dodr¾iavanie jednotných noriem, ktorých správna vízia je urèená na vykonávanie platných zákonov. V smere zefektívnenia koordinácie chýb a zjednodu¹enia komunikácie medzi inými podnikateµmi, odborníci z rôznych vecí vytvárajú technické preklady dokumentov, ktoré sú potrebné v diskutovaných postupoch.

Len uèenie jazyka nestaèíTechnické preklady sú typom prekladu, ktorý vy¾aduje okrem znalosti daného jazyka technického prekladateµa a technického vzdelávania v priestore, pre ktorý platí konkrétny text. Uvedená ¹pecializácia je nevyhnutná pre úspe¹né preklady dokumentov bohatých na priemyselnú vedeckú alebo technickú terminológiu. Preto technický preklad je urèite zadaný odborníkom v urèitom jazyku in¾iniermi alebo výskumníkmi.

Technická dokumentácia

zdroj:Dokumenty, ktoré sú predmetom technických prekladov, zahàòajú zmluvy, ¹pecifikácie, programy, príruèky, katalógy a ¹tandardy. Je potrebné ma» urèitý prechod na význam práce, ktorá si vy¾aduje získanie smerových vedomostí, to znamená v oblasti výroby, priemyslu, mechaniky, informatiky alebo elektroniky. Èasto pred vykonaním technického prekladu je obsah dokumentov analyzovaný s klientom z hµadiska rafinácie odbornej terminológie a priemyselného slovníka. Konzultácie sa pou¾ívajú na ¹tandardizáciu lexikónu dokumentu z hµadiska zdroja ¹pecializovaných slov pou¾ívaných spoloènos»ou. Odborníci tie¾ odporúèajú, aby technické preklady prelo¾ené do konkrétneho jazyka boli odovzdané hlavnému reèníkovi na overenie konkrétneho dialektu, aby boli úplne isté o jasnosti a súdr¾nosti ná¹ho prekladu.